پیج اینستاگرام طبایع

رحم

رَحِم یعنی زهدان زن، جای بچه درشکم، بچه دان؛ عضوی عضلانی، کیسه مانند و مجوف (میان تهی) که دارای جداری ضخیم و قابل انقباض است و برای جا دادن و نمو تخم (تخمک لقاح شده) بکار می‌رود و تخم بارور شده به شکل جنین تا قبل از تولد در آن زندگی می کند. محل رحم در وسط لگن بین مثانه و راست روده و در داخل شیپورها و بالای مهبل و در پایین روده های نازک و قولون لگنی می‌باشد.