پیج اینستاگرام طبایع

قی

حرکت معده برای دفع چیزی که در آن است از راه حلق و دهان را قی و اگر دفعی صورت نگیرد، تهوع نامند. در معنای ساده تر، بیرون ریختن محتویات معده از راه دهان را قی گویند.