عضویت در صفحه اینستاگرام طبایع
ما را دنبال کنید

تجاویف (تجویف)

تجاویف یا تجویف به معنی حفره ها و منافذ و نزد اطبا فضای خالی است که در باطن عضو باشد. تجاویف انف: سوراخ های بینی. (ناظم الاطباء). تجویف ایسر قلب: بطن و دهلیز چپ تجویف ایمن قلب: بطن و دهلیز راست تجویف بربخی: کانال دهلیزی، دهلیز محل عبوز عصب