پیج اینستاگرام طبایع

تجاویف (تجویف)

تجاویف یا تجویف به معنی حفره ها و منافذ و نزد اطبا فضای خالی است که در باطن عضو باشد.

تجاویف انف: سوراخ های بینی. (ناظم الاطباء).

تجویف ایسر قلب: بطن و دهلیز چپ

تجویف ایمن قلب: بطن و دهلیز راست

تجویف بربخی: کانال دهلیزی، دهلیز محل عبوز عصب