پیج اینستاگرام طبایع

عصاره

عُصاره یعنی افشره، شیرابه، چکیده، هرچیز فشرده شده، آب میوه یاچیز دیگر که با فشارگرفته شود؛ آنچه از آب و روغن و جز آن با فشردن بیرون آید. و در اصطلاح طب سنتی به معنای فشردن بذر یا میوه ای تا آب آن خارج شود. جمع آن عصارات است.