پیج اینستاگرام طبایع

خلع

از جا در رفتگی اندامی، بیرون آمدن یا برآمدگی عضو از بندگاه، از جای برآمدن استخوان و نیز استحاله جوهریت و تبدیل آن از صورتی به صورت دیگر را در اصطلاح طب سنتی خلع گویند.