مشاهده و دانلود جزوه های آموزشی
ما را دنبال کنید

خرق

خرق در چند معنی کاربرد دارد ۱) بیابان بی آب و گیاه، زمین فراخ  ۲) سوراخ، درز و شکاف در دیوار  ۳) گیاهی مانند قسط  ۴) دریدگی، پاره کردن، شکافتن  ۵) مقابل التیام .