پیج اینستاگرام طبایع
ما را دنبال کنید

خرق

خرق در چند معنی کاربرد دارد 1) بیابان بی آب و گیاه، زمین فراخ  2) سوراخ، درز و شکاف در دیوار  3) گیاهی مانند قسط  4) دریدگی، پاره کردن، شکافتن  5) مقابل التیام .