فرصتی بسیار مناسب برای صاحبان کسب‌وکار
ما را دنبال کنید

قوه سامعه

قوه سامعه، چهارمین قوه مدرکه ظاهری انسان به معنای قدرت شنوایی است.