پیج اینستاگرام طبایع

قوه سامعه

قوه سامعه، چهارمین قوه مدرکه ظاهری انسان به معنای قدرت شنوایی است.