پیج اینستاگرام طبایع

قوبا

قوبا نوعی خشک ریشه و خشونت و درشتی همراه با خارش زیاد است که در ظاهر پوست بدن ایجاد می‌شود و از آن، پوست دائم جدا می‌گردد تا زمانی که صحت یابد و در ابتدا دانه ها و بثورات کم صلبی پیدا می‌شود که گاه داغی و خارش زیاد دارد و بعد اندک آب لزجی از آن تراوش می‌کند و روز به روز به تمام بدن منتشر می‌گردد. در اصطلاح پزشکی، نیز هر نوع بیماری پوستی همراه با بثورات را قوبا گویند.

انواع قوبا

قوبا بر دو نوع است:

  1. سرخ: نوع سرخ قوبا نازک تر و خارش آن کمتر و ماده آن خون فاسد رقیق آبکی است.
  2. سیاه: نوع سیاه قوبا، ضخیم و خارش آن بیشتر و ماده آن سودای غیر طبیعی فاسد خواه از خون سوخته باشد یا از صفرای سوخته یا از سودای سوخته که به سمت پوست بریزد و گاه در عمق بدن حادث شود. این نوع قوبا را برص اسود نیز اطلاق می‌کنند.