پیج اینستاگرام طبایع

خلط

ماده آبکی که از تأثیر بدن بر غذا ساخته می‌شود. به عبارتی خلط ماده ای است مرطوب روان که از غذاها در مرحله نخستین هضم بوجود می آید و به چهار نوع تقسیم می‌شود، خلط خونی، خلط بلغمی، خلط صفراوی زرد و صفراوی سیاه و خلط سودائی.

خلط رطوبتی است روان اندر تن مردم وجایگاه طبیعی آن رگهاست و اندامها که میان آن گشاده است چون معده، کبد، طحال، زهره کیسه زردآب)، و اخلاط از غذا خیزد و بعضی خلط ها نیک باشد آنرا طبیعی گویند و بعضی بد باشد آنرا ناطبیعی گویند. (الاغراض الطبیه).

یکی از حیاتی‌ترین اجزای بدن انسان خون است. اعضای بدن از خون تغذیه می‌کنند. خون طبیعی از چهار جزء تشکیل شده که اصطلاحاً به آن ها خلط گفته می شود. هر خلط با مزاج یک عضو از بدن متناسب است که عضو مورد نظر از آن خلط تغذیه می کند. مقدار معتدلی از هر کدام از اخلاط چهارگانه برای حفظ سلامتی و کارکرد بهتر اندام ها نیاز است و زیاد و کم شدن آن بدن را با بیماری مواجه می‌کند.