فرصتی بسیار مناسب برای صاحبان کسب‌وکار
ما را دنبال کنید

بربور

بربور معرب بلغور است.  کبیده گندم، جشیش گندم