پیج اینستاگرام طبایع

انکسار الاذن

شکسته شدن غضروف گوش است به حدی که در حس ظاهر شود و شما متوجه آن گردید.