پیج اینستاگرام طبایع

عدیم الحرکه (عدیم الحرکه)

عدیم گاه بمنزله کلمه نفی است که بر سر اسم معرف به الف و لام درآید و آن را منفی سازد و در حقیقت نوعی صفت مرکب درست کند چون عدیم الحرکه یا عدیم الحرکه که به معنی بی حرکت و ساکن است.