مشاهده و دانلود جزوه های آموزشی
ما را دنبال کنید

رطوبت اصلیه

تری و رطوبت خلقی که در اعضای بدن است را رطوبت اصلیه گویند.