فرصتی بسیار مناسب برای صاحبان کسب‌وکار
ما را دنبال کنید

رطوبت اصلیه

تری و رطوبت خلقی که در اعضای بدن است را رطوبت اصلیه گویند.