پیج اینستاگرام طبایع

رطوبت اصلیه

تری و رطوبت خلقی که در اعضای بدن است را رطوبت اصلیه گویند.