پیج اینستاگرام طبایع
ما را دنبال کنید

شق

شَق یعنی کَفتگی و تَرَک و نوعی از تفرق الاتصال است که از درازا در استخوان افتد. و آنچه که از درازا شکافته شود و یک شکاف بیشتر نباشد، را شق و اگر چند شکاف باشد را شدخ گویند.