پیج اینستاگرام طبایع

رجا

رَجا به معنی آبستنی کاذب، استسقاء رحم، امید به آبستنی (رجا در لغت به معنی امیدواری است و چون زنان مبتلا به این عارضه، امیدوارند و پندارند باردارند، این بیماری را رجا نامند) جمع شدن تراوشات آبکی در رحم و بزرگ شدن آن است (تاج بخش، 1385: 150).

بیماریی است که عارض زنان می‌شود؛ چنان که مانند زنان آبستن، شکم بزرگ می شود و طمث (خون زنانگی) بند می آید و رنگ رخسار بر می‌گردد. (ابن هندو، 1368، 1368) و علت آن ریخته شدن ماده بلغمی لزج در رحم است و چون حرارت آن بسیار است رحم را منعقد و خون قاعدگی را بند آورده و به صورت قطعه گوشتی گرد و شبیه به آثار آبستنی ظاهر می‌شود، در حالی که با آبستنی فرق دارد و جنینی شکل نمی‌گیرد.