پیج اینستاگرام طبایع

اعور

یک چشم، مرد یک چشم، کسی که یک چشمش نابیناشده باشد؛ همچنین اعور به معنای روده کور و نام یکی ازروده های انسان است.

نام یک روده از شش روده شکم، چرا که آن را مدخل و مخرج همان یک راه است. «نام روده ای که متصل است به دقاق (= روده باریک) و از بهر آن که یک منفذ بیشتر ندارد، آن را اعور یعنی یک چشم می‌نامند؛ آنچه از این منفذ دررود، بعد از زمانی هم از ان منفذ بیرون آید.»( محمد بن یوسف هروی، 1387: 41) به تعبیرِ دیگر « همچون کیسه ای است که مدخل و مخرج او یکی است، بنابراین او را اعور گویند.» (حکیم منصور، 1383: 164)