پیج اینستاگرام طبایع

براز

لفظ براز برگرفته از فضولات و اضافی هاست، بعداً در عرف طب به طور ویژه به آنچه از راست روده، معروف به مخرج، بیرون می‌آید  اختصاص یافته است. سرگین آدم، مدفوع