پیج اینستاگرام طبایع

التحام

اِلتِحام به معنی پیوسته شدن، بهم پیوستن، بهم چسبیدن، بهم آمدن و یا جوش خوردن (زخم یا چیز دیگر) است.