مشاهده و دانلود جزوه های آموزشی
ما را دنبال کنید

التحام

اِلتِحام به معنی پیوسته شدن، بهم پیوستن، بهم چسبیدن، بهم آمدن و یا جوش خوردن (زخم یا چیز دیگر) است.