پیج اینستاگرام طبایع

امتلاء

پُرشدن بدن از اخلاط و مشرف شدن به مرض را گویند.

انواع امتلاء

امتلاء بحسب القوه

  • نوعی از امتلا که زمانی پدیدار می گردد که اخلاط بد و تباه در بدن گرد آید.
  • «امتلاء، دو گونه باشد؛ یکی گونه است که اخلاط و ارواح اندر تن فزون گردد… و گونۀ دوم چنان باشد که اگر چه اخلاط فزونی نباشد، آن قدر که باشد، بد و تباه شده باشد و این نوع را امتلاء بحسب القوه گویند.»

امتلاء بحسب الاوعیه

  • به معنی مجراها و گذرگاه ها است و مقصود از امتلا بحسب الاوعیه، امتلائی است که بر اثر آن، رگ ها و مجاریِ بدن از اخلاط پر شده باشد؛
  •  این امتلا زمانی رخ می دهد که آنچه درون رگ های بدن است زیاد باشد، چندان که رگ ها را کِش بیاورد و پُر باد کند.
  • «امتلاء، دو گونه باشد؛ یکی گونه است که اخلاط و ارواح اندر تن فزون گردد و رهگذرهای اخلاط و ارواح همه پر شود و این را طبیبان، امتلاء بحسب الأوعیه گویند… هر گاه که نشانه های این امتلا پدید آید، صواب آن باشد که بشتابند و حجامت کنند و دارو خورند و طعام و شراب کمتر خورند.»