پیج اینستاگرام طبایع

برء (برئ)

بهبود یافتن و برخاستن از بستر بیماری یا شفا یافتن از مرض را در اصطلاح طب، بُرء یا بَرء گویند.