پیج اینستاگرام طبایع

تحلل

در اصطلاح طب سنتی، تحلل استفراغی است غیرمحسوس که آن را تحلیل نیز نامند.