پیج اینستاگرام طبایع

عضلات

عضلات جمع عضله و به معنی ماهیچه ها و گوشت های بدن است. عضوی را عضله نامند که گوشت با آن باشد، و یا عضوی است مرکب از عصب و از جسمی مانند عصب (رباط) که در اطراف استخوان ها روئیده می شود.