پیج اینستاگرام طبایع

زغب

زغب در اصطلاح طب و در ادویه یعنی کرک دار، آنچه بر سطح آن چیزی شبیه به موی ریز (پرز و کرک) برآمده باشد، مانند به، شفتالو، هلو