پیج اینستاگرام طبایع

تفجیج

تفجیج به معنای گشاد راه رفتن یا خام و نارس بودن است.