پیج اینستاگرام طبایع

بلادت

بلادت در اصطلاح طب یعنی کند ذهنی، کور ذهنی، سستی خاطر، کند فهم بودن، کودنی، کاهل شدن.