پیج اینستاگرام طبایع

امتصاص

امتصاص به معنای مکیدن، مکیدن شیره چیزی و یا شیر دوشی است و در بعضی منابع به معنای هضم کردن و تحلیل بردن است.