پیج اینستاگرام طبایع
ما را دنبال کنید

بثور بلخیه (قروح بلخیه)

زخمی با دانه هایی که در بدن ظاهر می‌شود و از آن چرک آب آید و بر آن خشک ریشه بسیار می بندد و همراه آن خفقان و غش است و بدان جهت به بلخ منسوب شده است که در آن شهر بسیار است.