پیج اینستاگرام طبایع

حلاق

حلاق یعنی 1) آرایشگر، سرتراش، سلمانی،؛ آنکه موی سر و ریش دیگران را می‌تراشد 2) زداینده و سترنده مو

حلاق الشعر: نوره