عضویت در صفحه اینستاگرام طبایع
ما را دنبال کنید

حلاق

حلاق یعنی ۱) آرایشگر، سرتراش، سلمانی،؛ آنکه موی سر و ریش دیگران را می‌تراشد ۲) زداینده و سترنده مو حلاق الشعر: نوره