عضویت در صفحه اینستاگرام طبایع
ما را دنبال کنید

عضل عنق

عضل عُنُق اصطلاحی عربی و به معنای عضلات گردن، ناحیه بین سر و بدن است.