پیج اینستاگرام طبایع
ما را دنبال کنید

داروی لزج (چسبنده)

داروی ﻟﺰج  (ﭼﺴﺒﻨﺪه) دارویی اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮﮔﺎه ﮔﺮﻣﺎی ﻏﺮﻳﺰی ﺟﺴﻢ ﺑﺮ آن دارو ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﮕﺬارد و ﻛﻨﺶ ﻳﺎ  ﻧﻴﺮوی آن را  ﺑﻜﺎر ﮔﻴﺮد ﺑﺮای ﻫﺮ ﻧﻮع ﻛﺶ آﻣﺪن، آﻣﺎدگی دارد و ﻫﺮ ﻗﺪر ﻛﺶ داده ﺷﻮد از ﻫﻢ نمیﮔﺴﻠﺪ. ﭼﻨﻴﻦ دارویی اﮔﺮ از دو ﻃﺮف ﺑﻪ دو ﺟﺴﻢ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺣﺮﻛﺖ درآﻣﺪه‌اﻧﺪ و دارﻧﺪ از ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ دور می‌ﺷﻮﻧﺪ ﺑﭽﺴﺒﺪ، ﺣﺮﻛﺖ آنﻫﺎ را ﺑﻪ ﺗﻌﻮﻳﻖ نمی‌اﻧﺪازد و ﻫﺮ دو ﺟﺴﻢ ﺑﺎ او ﺣﺮﻛﺖ میﻛﻨﻨﺪ و گسستگی در ﻣﻴﺎن رخ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داد ﻣﺎﻧﻨﺪ: ﻋﺴﻞ.