پیج اینستاگرام طبایع

فواق

فُواق یعنی بادى که از معده خارج مى شود، آروغ، سکسکه، حرکت قسمت داخلی معده با کشیدگی و انبساط، مرکب از تشنج انقباضی برای دفع چیزی از خود. علت آن رسیدن اخلاط و باد فاسد و یا خلط حار حِرّیفه (= تیز وگزنده) یا طعام حریف و علامت آن حُرقت (= سوزش) معده و قی صفراوی یا سوداوی است.