پیج اینستاگرام طبایع

آطریلال

پاغازه یا غازیاغی که اکثراً در متون طب سنتی با نام یونانی آطریلال آمده‌ است نام یک گونه از گیاهان مرتعی، یکساله و پایا از تیره چتریان است. غازیاغی یا قازیاغی واژه‌ای ترکی و به همان معنای پای غاز است. برگ‌های این گیاه شکلی مانند پای غاز درست می‌کنند.

خواص آطریلال (غازیاغی)

همانند سورنجان مسهل است و برای درد مفاصل مفید است، ولی ضرر سورنجان را برای معده ندارد به هویج شیطانی نیز مشهور است چون برگش شبیه هویج است.

در تخم آن حرارت و تیزی و گزندگی موجود است بهتر است بذر آن را بعد از رسیدگی کامل بگیرند زیرا به علت پختگی فضولاتش کاهش می یابد و افعال دارویی آن کامل می گردد.

بذر جز خاکی گرم و آتشین دارد و بنابراین گرم و خشک است و جزء خاکی آن لطافت دارد به سبب وجود حرارت مهمترین دلیلی که می‌گوییم لطیف است آن است که با چشیدن آن بر روی زبان حالت گزندگی ایجاد می‌شود. تیزی آن گزارش از لطافت آن می کند و به دلیل لطافتش به راحتی در بدن به اجزای کوچکتر تقسیم می گردد.

چون از اشیای گرم است بنابراین سریع النفوذ است.تندی و تیزی آن سبب تحلیل، تقطیع و تعفین می گردد. تلخی آن سبب پاک کنندگی و خشک کنندگی می گردد؛ بنابراین این دارو محلل، مقطع، جلا و مجفف است. همچنین مفتح هست و به شدت باز کننده است زیرا تیزی آن با تلخی و حرارت همراه است