پیج اینستاگرام طبایع

جاذب

کِشنده و جذب کننده، در اصطلاح پزشکان دارویی است که ﻧﻴﺮوی ﻛﺸﺶ آن زﻳﺎد ﺑﺎﺷﺪ و به واسطه ی خاصیتش یا گرم کردن، رطوبت اخلاط را جذب می کند. اﮔﺮ آن راﭘﺲ از ﭘﺎﻻﻳﺶ ﺿﻤﺎد ﻛﻨﻨﺪ ﺑﺮای ﻋﺮق النساء و درد ﻣﻔﺎﺻﻞ داخلی ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻮب اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺿﻤﺎد ﭼﻨﻴﻦ دارویی میﺗﻮان ﺧﺎر و ﭘﻴﻜﺎنﻫﺎی رﻳﺰ اﺳﺘﺨﻮانی را از ﻗﺮارﮔﺎه آن ﺑﻴﺮون آورد.