پیج اینستاگرام طبایع

حُلوّ

شیرین، هر آنچه که سطح زبان را نرم و ملایم و منبسط سازد و اندک حرارت در او احداث کند و لذیذ، کثیر­الغذاء و محبوب قوت ها و معطش (عطش آور) باشد را شیرین یا همان حلو نامند.

افعال آن: جلا، ارخاء و انضاج، تلیین، ترقیق، اذابه، استحاله به خلط غالب، تسخین کم به سبب اعتدال گرمی و لطافت جوهر خود. مانند: شکر و عسل، دوشاب انگور، توت، خرما، انجیر، انبه