پیج اینستاگرام طبایع

افشره (افشرج، افشرده)

کنستانتره، عصاره نباتات و میوه ها، رب / آبی که از فشردن میوه ها گیرند؛ عصاره مایعی که بوسیله فشار از میوه ها استخراج کنند.