پیج اینستاگرام طبایع
ما را دنبال کنید

مرطب

در اصطلاح طب داروئی؛ مُرَطِب یعنی ترکننده، رطوبت بخش، رطوبت زاینده، مقابل مجفف. دوایی که به سبب زیادت و شدت رطوبت خود، ایجاد رطوبت نماید.