پیج اینستاگرام طبایع

قصبه صغری

قصبه صغری یعنی استخوان نازک نی، آن را به تازی شظیه نیز گویند و آن استخوانی است باریک و بلند واقع در جانب وحشی ساق که آن را وسطی و دو سر است. جسم آن نازک و قابل انعطاف، مثلث و منشوری و غیرمنظم است و آن را سه سطح و سه کنار است.