پیج اینستاگرام طبایع

قَشور

قَشور در اصطلاح طب یعنی دوای جالی که زنان به صورت خود برای تصفیه و روشن شدن رنگ آن می‌مالند مانند خردل کوبیده به تخته با ماست سرشته. (فهرست مخزن الادویه).  دارویی است که به وسیله آن پوست روی را برکنند تا رنگ آن روشن گردد.