پیج اینستاگرام طبایع

خدش

نشان و اثر زخم که از خراشیدن مانده باشد، در اقرب الموارد آمده است: خدش اسم اثریست که بر اثر خدش، یعنی خراشیدن پدید آید. ولی بعضی ها گفته اند که خدش جرحی است که از آن خون جاری نشود. خدش در لغت خراشیدن و نزد پزشکان جدایی بین پیوستگی‌ها در پوست بدن باشد.

پاره کردن پوست را که کم باشد یا بسیار و خراشیدن پوست توسط چوب و … را نیز خدش گویند.