پیج اینستاگرام طبایع

داء الرتیل

داء الرتیل در اصطلاح طب سنتی، مرضی عصبی است که بصورت حملات متناوب عارض می گردد و مریض دچار حملات عصبی و تشنجات شدید عضلانی توام با فریادهای خاصی می گردد و چون وضع ظاهری بیمار شبیه کسی است که بوسیله عنکبوتی زهردار بنام تاراتتول – که ظاهری شبیه رتیل دارد- گزیده شده باشد بدین نام موسوم گردیده است؛ بیماری که گمان برند از گزیدن رتیل حادث شود.