پیج اینستاگرام طبایع

جمد

در [اصطلاح طب سنتی] به آب گرد آمده و جمع شده و بسته شده از سردی جمد گویند.

جمد را به فارسی یخ نامند و در طبیعت و افعال مانند ثلج (یخ و برف) است و از آن لطیف تر و خوبی و بدی آن به آبی است که از آن منجمد می‌گردد، جهت هیضه (اسهال شدید همراه با استفراغ) و تب‌های صفراوی و محرقه بسیار مفید، و ضماد آن بر پیشانی جهت رفع رعاف (خون دماغ) به کار می‌رود، و چون چشم کسی که از سردی برف و یخ و هوای بسیار سرد ورم کرده و درد نماید یخی که در تنه اشجار یا شاخه اشجار منجمد شده باشد به اندرون بکشند مفید است و ورم و درد آن زایل می گردد. مضر اورام (ورم های) باطنی اعضاست (مخزن الادویه).