پیج اینستاگرام طبایع
ما را دنبال کنید

معطس

مُعطِّس؛ یعنی عطسه آور، هر چه، به سبب دفع آن ماده، عطسه حادث گردد.

یعنی عطسه آورنده و آن دوایی را نامند که به قوت حرارت و نفوذ خود، مواد دماغی را تحریک نماید و به عطسه رفع سازد.