مشاهده و دانلود جزوه های آموزشی
ما را دنبال کنید

غشاوه

بیماری چشم که پرده مانندی بر رو یا بالای آن پیدا شود و به زبان عربی غشاوه و یا ظلمت بصر گویند.