پیج اینستاگرام طبایع

شدق

شَدَق در اصطلاح طب سنتی یعنی فراخی کنج دهان، کنج دهان