پیج اینستاگرام طبایع
ما را دنبال کنید

بلغم مائی (آبی)

بلغم مائی نوعی بلغم غیرطبیعی است که به واسطه مخلوط گشتن با اجزاء مائى، بی نهایت رقیق می‌باشد، و علت آن غلبه اجزاى مائیه و عدم تأثیر حرارت غریزى در آن است و چون از شدت رقیق بودن مشابه به آب است آن را مائى نامند و به واسطه رقت در عضو سریع الأثر و مستوی القوام است.