پیج اینستاگرام طبایع

رخو

ورم بلغمی که با عضو آمیخته باشد را رُخو یا رَخو گویند (حکیم منصور، 1382: 174، س17) «سبب درد رخو، ماده ای باشد که در گوشت عضله گرد آمده باشد و به وتر و عصب رسیده باشد.

در واقع رخو، دردی است که گوشت عضله را بکشد بی آنکه وتر عضله را بکشد و چون محل این درد گوشت عضله است و این گوشت سست تر از وتر است این درد را رخو نامیده اند چون رخو در لغت به معنی سست یا سستی و نرمی از هر چیزی است.