پیج اینستاگرام طبایع

رعاف

رُعاف در اصطلاح طب، به معنی خون دماغ و خونریزی از بینی به سبب گشاد شدن عروق از حدت خون با کثرت یا پری آن به دلیل اسباب داخلی یا خارجی است.