پیج اینستاگرام طبایع

شقیقه

شقیقه، آن جزء از کنار سر است که میان گوش و پیشانی است و در اصطلاع عامه به آن گیجگاه میگویند. و منظور از درد شقیقه، دردی است که در یکی از دو طرف سر تا وسط آن حادث می‌شود و علت آن صعود بخارها و یا اخلاط گرم حاد یا سرد و مرطوب به طرف دِماغ (مغز) است.

مؤلف «بحرالجواهر» گوید: شقیقه مشتق از «شق» است و دردی است در یکی از دو طرف سر و صورت؛ «النفیس» گوید: گاه شقیقه عام می‌شود و تمام سر را فرا می‌گیرد. در «سحاح» آمده است: شقیقه دردی است که نصف سر را فرا می‌گیرد. (محمد بن یوسف هروی، 1387: 233).