پیج اینستاگرام طبایع

تجبن لبن (تجبن شیر)

تجبن لبن یا تجبن شیر، یعنی پنیر شدن و یا مانند پنیر منجمد شدن و بسته شدن شیر در معده را گویند.