فرصتی بسیار مناسب برای صاحبان کسب‌وکار
ما را دنبال کنید

تجبن لبن (تجبن شیر)

تجبن لبن یا تجبن شیر، یعنی پنیر شدن و یا مانند پنیر منجمد شدن و بسته شدن شیر در معده را گویند.