پیج اینستاگرام طبایع

مطفی

مُطفی؛ یعنی فرونشاننده حرارت و التهاب، آن چه از حدّتِ اخلاط پُرحرارت کم کند.