مشاهده و دانلود جزوه های آموزشی
ما را دنبال کنید

مطفی

مُطفی؛ یعنی فرونشاننده حرارت و التهاب، آن چه از حدّتِ اخلاط پُرحرارت کم کند.